The results of the survey

            The results of the survey on 29-02-2020
1 basic level passed-
1. Kordabaeva Botakoz Jadigerov
2. Laserowa Gauhar Sindikalna
3. Sadakova Jeanne Jeenbaeva
4. Atamuratova Akmaral Erkinovna
5. Seitmaganbetova Zhanna Amangosovna
6. Baizhanov Rauza Nabievna
2 technological level –
7. Tahanova Ainur Abdulmezhidova
3 professional level –
8. Muhanbetov Ryskul Zhaksylykovna
9. MOV Alimjan Uenishi
10. Ainura Saliyeva Erlankyzy
11. Nurpeisova Gauhar Thaliana
12. Berdymuhammed Zauresh Numancia
13. Allaniyazova Ainagul Serikkyzy