Requisites

photo
  • GKPP "Aktobe Higher Polytechnic College"
  • BIN 181140013637
  • IIC KZ566010121000054471
  • BIC HSBKKZKX
  • 030000 Aktobe Ryskulova str. 267 (legal address)
  • tel. 87132-562051, 87132-540242
photo