Педагогический составПроектыПодразделения

Установочная конференция

0902000 «Электрмен қамтамасыз ету» мамандығының 403 ЭЛ тобының студенттеріне өндірістегі кәсіптік іс-тәжірибеге жіберу туралы бекіту конференциясы өткізіліп, техникалық қауіпсіздік ережелері түсіндірілді.

Для студентов группы 403 ЭЛ специальности 0902000» электроснабжение ” проведена утверждающая конференция о допуске к профессиональной практике на производстве, разъяснены правила техники безопасности.

Students of the 403 El group of the specialty 0902000″ electricity supply ” were held an approval conference on admission to professional practice in production and explained the rules of Technical Safety.