Педагогический составПроектыПодразделения

Демонстрационный экзамен

0819000 “Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы” мамандығы бойынша 3курс 301ПГ тобының білім алушылары алған білімінің, іскерлігінің, дағдыларының, кәсіптік оқыту бағдарламаларының талаптарына сәйкестігін айқындау және 3 разрядты “Сорап қондырғысы машинисі” біліктілігін алу мақсатында көрсету емтиханын басқа мекемеден келген мамандардын алдында тапсыруы.

Обучающиеся группы 3курс 301ПГ по специальности 0819000″ технология переработки нефти и газа “с целью определения соответствия полученных знаний, умений, навыков требованиям программ профессионального обучения и получения квалификации” машинист насосной установки ” 3 разряда сдают демонстрационный экзамен перед специалистами из другого учреждения.

Students of the 3rd year 301pg group in the specialty 0819000 “technology of oil and gas processing” pass the demonstration exam in front of specialists from other institutions in order to determine the compliance of the acquired knowledge, skills, skills with the requirements of professional training programs and obtain the qualification “pump unit driver” of the 3rd category.