Педагогический составПроектыПодразделения

Демонстрационный экзамен 401 РМ

0809000 “Мұнай және газ кен орындарын пайдалану” мамандығы бойынша 4курс 401РМ тобының білім алушылары алған білімінің, іскерлігінің, дағдыларының, кәсіптік оқыту бағдарламаларының талаптарына сәйкестігін айқындау және 3-разрядты “Мұнай және газ өндірудегі басқару пультінің операторы” біліктілігін алу мақсатында көрсету емтиханын өндірістік мекемеден келген мамандардын алдында тапсыруы.

Обучающиеся группы 4курс 401РМ по специальности 0809000 “эксплуатация нефтяных и газовых месторождений” с целью определения соответствия полученных знаний, умений, навыков, программ профессионального обучения и получения квалификации “оператор пульта управления в добыче нефти и газа” 3 разряда сдают демонстрационный экзамен перед специалистами производственного учреждения.

Students of the 4th year 401RM group in the specialty 0809000 “operation of oil and gas fields” pass the demonstration exam before specialists from the production facility in order to determine the compliance of the acquired knowledge, skills, skills with the requirements of professional training programs and obtain the qualification of the 3rd category “operator of the control panel in oil and gas production”.