Педагогический составПроектыПодразделения

Демонстрационный экзамен 301 РМ

0809000 “Мұнай және газ кен орындарын пайдалану” мамандығы бойынша 3курс 301РМ тобының білім алушылары алған білімінің, іскерлігінің, дағдыларының, кәсіптік оқыту бағдарламаларының талаптарына сәйкестігін айқындау және 3-разрядты “Мұнай және газ өндіру операторы” біліктілігін алу мақсатында көрсету емтиханын өндірістік мекемеден келген мамандардын алдында тапсыруы.

Обучающиеся группы 3курс 301РМ по специальности 0809000 “эксплуатация нефтяных и газовых месторождений” с целью определения соответствия полученных знаний, умений, навыков, программ профессионального обучения и получения квалификации “оператор по добыче нефти и газа” 3 разряда сдают демонстрационный экзамен перед специалистами производственного учреждения.

Students group 3 course 301РМ 0809000 on a speciality “operation of oil and gas deposits” for the purpose of determining compliance of knowledge, abilities, skills, programmes of vocational training and qualification “operator of oil and gas” discharge 3 pass the demo test prior to the production companies.