Педагогический составПроектыПодразделения

Демонстрационный экзамен 404 ИС

1305000 “Ақпараттық жүйелер” мамандығы бойынша 4курс 404ИС тобының білім алушылары алған білімінің, іскерлігінің, дағдыларының, кәсіптік оқыту бағдарламаларының талаптарына сәйкестігін айқындау және “Дизайнер” біліктілігін алу мақсатында көрсету емтиханын басқа мекемеден келген мамандардын алдында тапсыруы.

Сдача демонстрационного экзамена обучающимися группы 4курс 404ИС по специальности 1305000″ информационные системы “с целью определения соответствия полученных знаний, умений, навыков, требованиям программ профессионального обучения и получения квалификации” Дизайнер ” перед специалистами из другого учреждения.

Students of the 4th year 404is group in the specialty 1305000″ Information Systems “pass the demonstration exam in front of specialists from other institutions in order to determine the compliance of their knowledge, skills, skills with the requirements of professional training programs and obtain the qualification” designer”.