Педагогический составПроектыПодразделения

Демонстрационный экзамен 401 ИС

1305000 “Ақпараттық жүйелер” мамандығы бойынша 4курс 401ИС тобының білім алушылары алған білімінің, іскерлігінің, дағдыларының, кәсіптік оқыту бағдарламаларының талаптарына сәйкестігін айқындау және “Дизайнер” біліктілігін алу мақсатында көрсету емтиханын басқа мекемеден келген мамандардын алдында тапсыруы.

Сдача демонстрационного экзамена обучающимися группы 4курс 401ИС по специальности 1305000″ информационные системы с целью определения соответствия полученных знаний, умений, навыков, требований программ профессионального обучения и получения квалификации” Дизайнер ” перед специалистами из другого учреждения.

Passing a demonstration exam by students of the 4kurs 401IS group in the specialty 1305000 “information systems” in order to determine the compliance of the acquired knowledge, skills, requirements of professional training programs and obtaining the qualification “Designer” with specialists from another institution.