Педагогический составПроектыПодразделения

302 ТМ тобының студенттеріне өндірістегі кәсіптік іс-тәжірибеге жіберу туралы бекіту конференциясы

«Машина жасау технологиясы» мамандығының 302 ТМ тобының студенттеріне өндірістегі кәсіптік іс-тәжірибеге жіберу туралы бекіту конференциясы өткізіліп, техникалық қауіпсіздік ережелері түсіндірілді.

Для студентов группы 302 ТМ специальности «Технология машиностроения» проведена подтверждающая конференция по допуску к производственной практике, разъяснены правила технической безопасности.

A confirmation conference was held for students of the 302 TM group of the specialty “Mechanical Engineering Technology” on admission to professional practice in the industry, and the rules of technical safety were explained.