Педагогический составПроектыПодразделения

1401000″ строительство и эксплуатация зданий и сооружений “

1401000 “Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану” мамандығы бойынша 3курс 302С тобының білім алушылары алған білімінің, іскерлігінің, дағдыларының, кәсіптік оқыту бағдарламаларының талаптарына сәйкестігін айқындау және 2-разрядты “Қаңқалы-қапталы конструкциялаиды монтаждаушы” біліктілігін алу мақсатында көрсету емтиханын өндірістік мекемеден келген мамандардын алдында тапсыруы.

Обучающиеся группы 3курс 302С по специальности 1401000″ строительство и эксплуатация зданий и сооружений “с целью определения соответствия полученных знаний, умений, навыков, требований программ профессионального обучения и получения квалификации” монтажник каркасно-облицовочных конструкций ” 2 разряда сдают демонстрационный экзамен перед специалистами из производственного учреждения.

Students of the 3rd year 302c group in the specialty 1401000″ construction and operation of buildings and structures “pass the demonstration exam in front of specialists from the production facility in order to determine the compliance of the acquired knowledge, skills, skills with the requirements of professional training programs and obtain the qualification of the 2nd category” installer of frame and frame structures”.