Педагогический составПроектыПодразделения

Олимпиада

С 2 по 6 ноября 2020 года прошел цикл олимпиад по предметам информатика, математика, физика, химия и биология. Участвовали студенты первого курса,  и мы готовы огласить результаты олимпиады. Математика  Сабитова Томирис Галиаскаровна 1 место  102ИС Аманкелдиев Нурбол Рахатулы 1 место 101РМ Жеткергенов Диас Медетович 2 место   104 ИС Мухамбеткалиева Айназ Галымовна 3 место  101Б Физика Даргужин Дауренжан Еруланулы   102 С    Ⅰ  место Қорқытбай Анель Алибекқызы 101ИС  Ⅰ  место Тургунова Гульназ Кадырбековна 102ИС   2 место Сутеев Аслан Аскарулы  102ТМ 3 место Информатика Рамхин Эдуард Владимирович  104ИС  1 место Тургунова Гульназ Кадырбековна    102ИС 2 место Бақытғали Қазыбек Сержанұлы  101РМ  3 место Химия Қойшыбаев Мұхамедәли Ғаниұлы 101АС 2 место Тургунова Гульназ Кадырбековна 102ИС   2 место Тулебаева Жанай Маратовна 102ИС   3 место Мендығалиев Жандос Даниярұлы  103АС 3 место Биология Базылов Динмухамед Еркинович101 ПГ , І место Ермаганбетов Заңғар Ерлаұлы101 ПГ, ІІ место Могиленских Светлана Михайловна 104 ИС, ІІІ место Поздравляем всех победителей. Желаем дальнейших успехов и достежения новых высот! 

2020 жылдың 2-6 қараша аралығында информатика, математика, физика, химия және биология пәндері бойынша олимпиадалар циклі өткізілді.Бірінші курс студенттері қатыстып,енді  біз олимпиаданың нәтижелерін жариялауға дайынбыз. Математика  Сабитова Томирис Галиаскаровна 1 орын  102ИС Аманкелдиев Нурбол Рахатулы 1 орын 101РМ Жеткергенов Диас Медетович 2 орын   104 ИС Мухамбеткалиева Айназ Галымовна 3 орын 101Б Физика Даргужин Дауренжан Еруланулы   102 С    Ⅰ  орын Қорқытбай Анель Алибекқызы 101ИС  Ⅰ  орын Тургунова Гульназ Кадырбековна 102ИС   2 орын Сутеев Аслан Аскарулы  102ТМ 3 орын Информатика Рамхин Эдуард Владимирович  104ИС  1 орын Тургунова Гульназ Кадырбековна    102ИС 2 орын Бақытғали Қазыбек Сержанұлы  101РМ  3 орын Химия Қойшыбаев Мұхамедәли Ғаниұлы 101АС 2 орын Тургунова Гульназ Кадырбековна 102ИС   2 орын Тулебаева Жанай Маратовна 102ИС   3 орын Мендығалиев Жандос Даниярұлы  103АС 3 орын Биология Базылов Динмухамед Еркинович101 ПГ , І орын Ермаганбетов Заңғар Ерлаұлы101 ПГ, ІІ орын Могиленских Светлана Михайловна 104 ИС, ІІІ орын Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Сізге одан әрі жетістіктер мен жаңа биіктер тілейміз!

From 2 to 6 November 2020, a cycle of Olympiads in the subjects of computer science, mathematics, physics, chemistry and biology took place.First-year students took part  and we are ready to announce the results of the Olympiad. Mathematics Sabitova Tomiris Galiaskarovna 1st place 102IS Amankeldiev Nurbol Rakhatuly 1st place 101РМ Zhetkergenov Dias Medetovich 2nd place 104 IP Mukhambetkalieva Ainaz Galymovna 3rd place 101B Physics Darguzhin Daurenzhan Yerulanuly 102 С 1st place Кorkytbay Anel Alibekзыyzy 101IS 1st place Turgunova Gulnaz Kadyrbekovna 102IS 2nd place Suteev Aslan Askaruly 102TM 3rd place Computer science Ramkhin Eduard Vladimirovich 104IS 1st place Turgunova Gulnaz Kadyrbekovna 102IS 2nd place Baqytkali Kazybek Serzhanuly 101RM 3rd place Chemistry Koishybaev Mukhameduli Kanyuly 101AS 2nd place Turgunova Gulnaz Kadyrbekovna 102IS 2nd place Tulebaeva Zhanay Maratovna 102IS 3rd place Mendykaliev Zhandos Daniyaruly 103AS 3rd place Biology Dinmukhamed Yerkinovich Bazylov 101 PG, 1st place Yermaganbetov Zagar Erlaұly 101 PG, 2nd place Mogilenskikh Svetlana Mikhailovna 104 IS, 3rd place Congratulations to all the winners. We wish you continued success and new heights!