Педагогический составПроектыПодразделения

ТОО «Восточная нефть и сервисное обслуживание »

Колледжіміздің қабырғасында 0819000 «Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы»мамандығының 401 ПГ тобының студенттері облысымыздағы ірі мұнай саласындағы кәсіпорындарға өндірістік іс-тәжірибеге жібергелі отырмыз,сол себептен іште ұйымдастырылған оқу іс-тәжірибесіне «Шығыс мұнай және сервистік қызмет көрсету » ЖШС-ның қызметкерін (бұрғылаушы) Нұрсұлтанов Кәдірбай Батықанұлы өзінің іс-тәжірбиесімен студенттермен бөлісті.

В стенах нашего колледжа студенты группы 401 ПГ специальности 0819000 «технология переработки нефти и газа»направляются на производственную практику на крупные предприятия нефтяной отрасли области,поэтому своим опытом работы со студентами поделился сотрудник (бурильщик) ТОО «Восточная нефть и сервисное обслуживание » Нурсултанов Кадирбай Батыканович.

Within the walls of our college,students of Group 401 PG of the specialty 0819000 “technology of oil and gas processing”are sent to the largest oil industry enterprises of the region for production practice, so an employee (driller) of LLP “Shygys oil and service” Nursultanov Kadirbay Batykanovich shared his experience with students.