Педагогический составПроектыПодразделения

«London is the Capital of Great Britain»

«Жалпы білім беру» бөлімі «Аударма ісі» пәнінің оқытушысы Базекенова Г.К. 2020 жылдың 30-қазан күні 202 ПД тобында ашық сабақ өткізді. Ашық сабақ онлайн форматта «Zoom» платформасы және «Moodle» жүйесімен жұмыс жасалды. Сабақтың тақырыбы: «London is the Capital of Great Britain». Ашық сабақтың мақсаты: Лондонның тарихын, көрікті жерлерін таныстырып, сол елдің мәдениеті мен дәстүрлерін құрметтеуге баулу. Ашық сабаққа Елтезерова Г.С.Ахметова К.Ч.Нурфаизов Г.У Хасангалиева М.Б. «Жалпы Білім Беру» бөлімінің оқытушылары және өзара тәжірибе алмасу мақсатымен «Автоматтандыру және басқару», «Ақпараттық жүйелер» бөлімінің оқытушылары қатысты.

Преподаватель отделение “Общеоброзовательных Дисциплин» «Переводческое дело» Базекенова Г.К. 30 октября 2020 года в группе 202 ПД провела открытый урок. Открытый урок прошел в онлайн формате, работа через «Zoom» платформу, и систему «Moodle». Тема урока: «London is the Capital of Great Britain».Цель открытого урока: познакомить с историей Лондона, познакомить с достопримечательностями Лондона, привить уважение к культуре, истории, традициям страны изучаемого языка. В открытом уроке приняли участие преподаватели отделениеООД Елтезерова Г.С.Ахметова К.Ч.Нурфаизова Г.У Хасангалиева М.Б. и с целью обмена опытом преподаватели отделения «Автоматизация и Управление»,«Информационные Системы».

On October 30 2020, the teacher of the General Education Disciplines Bazekenova G.K. held an open lesson in the group 202 TD.The open lesson was held in an online format through the «Zoom Platform» and «Moodle System». The theme of the lesson: « London is the Capital of Great Britain». The purpose of the open lesson: to introduce with the history of London,to show the sights of London,to discuss with students about city which is a capital of Great Britain,to instill respect for culture and traditions of other country.

The open lesson was attended by the teachers of General Educational Disciplines Eltezerova G.S. Akhmetova K.Ch. Nurfaizova G.U Khasangalieva M.B. and teachers for the purpose of exchange to experience”Automation Control” and “Information System”.