Педагогический составПроектыПодразделения

«Қылмыстық құқық»

«Қылмыстық құқық»

«Жалпы білім беру» бөлімі «Құқық негіздері» пәнінің оқытушысы Ахметова К.Ч 2020 жылдың 31-қазан күні 401ИС тобында ашық сабақ өткізді. Ашық сабақ онлайн форматта zoom платформасы арқылы өтті. Сабақтың тақырыбы: «Қылмыстық құқық». Ашық сабақтың мақсаты: оқушыларға қылмыс ұғымын және түрлерін, қылмыс жасаған жағдайда азаматтарға берілетін жазалар туралы түсінік бере отырып, құқықтың барлық салаларын құрметтей отырып, заң алдында барлық, азаматтардың теңдігі, ешкімнің ар – намысына тимеуге және балағаттауға, бөтеннің мүлкіне қол сұқпауға, сонымен бірге студенттерге құқық бұзушылықтың алдын алуға, құқық бұзғаны үшін кінәлі азаматтардың заң бойынша жауапқа тартылатындығы туралы түсіндіру. Ашық сабаққа колледж әдіскері С Есқалиева және өзара тәжірибе алмасу мақсатымен «Автоматтандыру және басқару», «Ақпараттық жүйелер» бөлімінің оқытушылары қатысты.

Преподаватель отделение”общеоброзовательных дисциплин» Ахметова К. Ч 31 октября 2020 года в группе 401ИС провела открытый урок по предмету «Основы права». Открытый урок прошел в онлайн формате через платформу zoom. Тема урока: “Уголовное право”. Цель открытого урока: дать учащимся представление о понятии и видах преступлений, о наказаниях, предоставляемых гражданам в случае совершения преступления, с уважением ко всем отраслям права, равенство всех перед законом, равноправие и оскорбление чьей – либо чести и достоинства, не посягать на чужое имущество, а также разъяснить студентам о профилактике правонарушений, о том, что виновные в правонарушении граждане несут ответственность по закону. В открытом уроке приняли участие методист колледжа Ескалиева С. и с целью обмена опытом преподаватели отделения «автоматизация и управление», «информационные системы».

On October 31st 2020, the teacher of the general education disciplines Akhmetova K.Ch held an open lesson in the group 401 IS. The open lesson was held in an online format through the “zoom platform”. The theme of the lesson: “Criminal Law”. The purpose of the open lesson: to give students an understanding of the concept and types of crime, respect for all branches of the law, to explain to students about crime prevention,to explain that the guilty citizens of the offense are liable under the law. The open lesson was attended by the methodologist of the College S. Eskalieva and teachers for the purpose of exchange of the department “Automation and Control”, “Information Systems”.